Dodacie podmienky

(1) Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom "Na objednávku" sa zaväzujeme dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 3 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

(2) Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

(3) Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar. V praxi je tovar spravidla dodaný do 3-5 pracovných dní.

(4) Tovar dodáme zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. V celom okrese Brezno je doprava tovaru bezplatná bez ohľadu na cenu objednávky. Ak si však zákazník zásielku nepreberie, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. Cena dodania tovaru je závislá podľa hmotnosti a rozmerov objednávky. Cena sa určuje podľa platných cenníkov prepravných spoločností. Na prepravu tovaru využívame služby UPC,GLS.

(5) V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Neuznávame reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

(6) Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.

(7) Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

(8) Pokiaľ si spotrebiteľ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.