Kategórie

     

 

Nákupný košík
Váš košík je prázdny!

Obchodné podmienky

PRE KÚPNE ZMLUVY UZAVIERANÉ NA DIAĽKU PROSTREDNÍCTVOM AKTON.SK

ČLÁNOK 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovom akton.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

ČLÁNOK 2

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník do 24 hodín obdrží mailom zálohovú faktúru, na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny a účte, na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

ČLÁNOK 3

Informácie o tovare a cene

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.

(2) Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru.

(4) Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.

(5) Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.

(6) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

ČLÁNOK 4

Platobné podmienky

(1) Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na náš účet, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

(2) Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.akton-elektro.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo v hotovosti pri osobnom vyzdvihnutí. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom, ani platobnou kartou pri osobnom vyzdvihnutí tovaru.

(3) Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom.

ČLÁNOK 5

Podmienky dodania tovaru.

(1) Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho.V prípade objednania tovaru označeného v ponuke textom "Na objednávku" sa zaväzujeme dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 3 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry.

(2) Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.

(3) Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, zaväzujeme sa o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode o dodaní tovaru v náhradnej lehote, zaväzujeme sa do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar. V praxi je tovar spravidla dodaný do 3-5 pracovných dní.

(4) Tovar dodáme zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. V celom okrese Brezno je doprava tovaru bezplatná bez ohľadu na cenu objednávky. Ak si však zákazník zásielku nepreberie, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru. Cena dodania tovaru je závislá podľa hmotnosti a rozmerov objednávky. Cena sa určuje podľa platných cenníkov prepravných spoločností. Na prepravu tovaru využívame služby GLS, UPC.

(5) V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Neuznávame reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.

(6) Nakoľko chladničky s výškou nad 1,7m môžu byť kuriérskou spoločnosťou prepravované v horizontálnej polohe, spotrebiteľ je povinný ponechať chladničku v kľudovom stave vo vertikálnej polohe a bez pripojenia k elektrickej sieti 24 hodín od doručenia a uvedenia chladničky do vertikálnej polohy.

(7) Pokiaľ spotrebiteľ bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru spotrebiteľovi a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.

(8) Pokiaľ si spotrebiteľ objednal odvoz starého elektrospotrebiča, je povinný tovar odpojiť a zabaliť pred príchodom kuriéra. Na tento účel je možné použiť i pevné zabalenie do flex-fólie. Nezabalený alebo neodpojený tovar kuriérska spoločnosť neprevezme.

ČLÁNOK 6

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u predajcu (AKTON), alebo v niektorom z autorizovaných servisov, ktorých zoznam mu bol doručený spolu s tovarom. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 

Neoprávnená reklamácia

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet neoprávnených reklamácii, sme s platnosťou 01.01.2013 zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 8,- EUR s DPH. Zákazník tiež znáša celkové prepravné náklady z reklamačného oddelenia do servisu a späť.

Neoprávnená reklamácia je tá, pri ktorej sa zistí, že závada na výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním v autorizovanom servise . Akton elektro si vyhradzuje právo tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť podľa potreby bez prechádzajúceho upozornenia.

ČLÁNOK 7

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si kúpil audiovizuálne dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam umeleckého výkonu alebo multimediálne dielo (napr. počítačovú hru) - t. j. nahraté médium, ktoré už rozbalil.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese aktonelektro2@gmail.com alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Zaväzujeme sa vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú uhradil.

ČLÁNOK 8

Reklamačné podmienky.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Tie nájdete v bode 7. po kliknutí na link:

http://www.sps-sro.sk/sk/nav/vnutrostatna-preprava/obchodne-podmienky

Zákazník si môže reklamáciu uplatniť u predajcu (AKTON ELEKTRO), alebo v niektorom z autorizovaných servisov, ktorých zoznam mu bol doručený spolu s tovarom. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Nezodpovedáme za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Záruka tovaru pre bežného maloobchodného spotrebieľa je 24 mesiacov. Pokiaľ si tovar zakúpi iný subjekt ako maloobchodný spotrebiteľ sa záruka upravuje na dobu 6 mesiacov, pokiaľ nieje výrobcom v záručnom liste uvedené inak.

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na aktonelektro2@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.
  2. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  3. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

AKTON s.r.o. © 2018 Design by MCdesign Webstudio